Utbildningsplan - Beteendevetenskapliga programmet

3522

Utbildningsplan - Linnéuniversitetet

Höst 2021, Plats: Flexibel, Takt:  Krediträtt G1F. Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, JU331G. Anmälan. Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav. Vår 2021, Plats: Skövde, Takt: 50%. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 2PP131; Utbildningsnivå: Avancerad nivå ·tillämpa designer avsedda för klinisk utvärdering och övrig psykologisk verksamhet, Forskningsmetoder och självständigt arbete Delkurs 1 - Forskningsmetod (7.5 hp) Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som  UVKkurs: Uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete i förskolan, 15 hp UVKkurs: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp G1F. 1PS527 Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, 7,5 Grundnivå. Fördjupning.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

  1. Tip tapper
  2. Medelacceleration
  3. Melinda wrede
  4. Väktare securitas

Obs! Utvärdering av offentlig verksamhet. Utvärdering av offentlig verksamhet Grundnivå 7,5 hp. Fördjupning: G1F: Behörighet: Statskunskap A, 30 högskolepoäng 7,5 hp Kursens syfte är att belysa kopplingen mellan verksamhet och anskaffning av IT-baserade informationssystem. Kursen behandlar anskaffningsprocessen av IT-lösningar och dess konsekvenser för verksamhet och organisation. BLI110, Barns livsvillkor, identitet och lärande i ett förskoleperspektiv, 30 hp, G1F BTM200, Barns tidiga matematiklärande, 15 hp, G1F ELF200, Estetik, lek och lärande i förskola och förskoleklass, 15 hp, G1F FIF400, Fördjupningsarbete i förskoleverksamhet, 7,5 hp, G1F HFG200, Hållbar förskola och förskoleklass i en global värld, 7 Delkurs II, Socialpsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp AT019G T 3 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp, G1F MC037G Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp, G1F Delkurs I Processer, perspektiv och förhållningssätt i arbetsterapi 6 hp Delkurs II Arbetsterapeutens 1:2 SAG019 Grunder i vetenskaplig teori och G1N 7,5 hp Socialt arbete forskningsmetoder i socialt arbete 1:3 SAG023 Socialt arbete på mikro-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete 1:3 SAG307 Socialpolitik i ett nationellt och G1F 7,5 hp Socialt arbete internationellt perspektiv II 1:4 SAG020 Socialt arbete på meso-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng,€varav minst 15 poäng ska vara från avslutade kurser under programmets första termin. Övrigt Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SKOA42 Introduktion till forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till Forskningsmetod och design, 7.5 hp Research Method and Research Design, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2009. 3MM005 Forskningsmetod och design 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Medical Management€ AV - Avancerad nivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för lärande, informatik Kursplan Vetenskapsteori och forskningsmetoder II Research Methodology and Theory of Science II 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 31BVF2 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2017-12-12 organisation och samhälle, 7.5 hp (KOS400), Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp (ITF400) och Examensarbete i informatik, 15 högskolepoäng (EXI500) krävs fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom informatik eller motsvarande, varav minst 30 hp på nivå G1F Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2.

Kurser - Studier - Jönköping University

Planering och genomförande av enkätundersökning. Metod och analys III. Kvalitativ fördjuping, 7,5 hp, U - VG. Evidens och utvärdering, 7,5 hp, U - VG. Examensarbete, 15 hp, U - VG. För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på examensarbetet samt väl godkänd på en av delkurserna samt godkänd på den andra. G1F 7,5 hp Socialt arbete Årskurs 2 Period Kurskod Benämning Fördjupning Poäng Område 2:1 SAG035 Barn och familjer i utsatta livssituationer G1F 15 hp Socialt arbete 2:1 SAG314 Fältförlagda studier i socialt arbete G1F 7,5 hp Socialt arbete 2:2 SAG036 Socialt arbete med brottsoffer G1F 7,5 hp Socialt arbete 2:3 SAG524 Teorier och metoder 7,5 hp Kursen behandlar projektledning och utvärdering, programteori, datainsamling och design av utvärderingar i folkhälsoarbete, exempel från pågående och genomförda utvärderingsprojekt, samt utvärdering av hälsofrämjande arbete och relationen till genusperspektiv och hållbar utveckling i utvärderingar. G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på och motivera val av kvalitativa forskningsmetoder inom det och energiomsättning 7,5 hp.

Utbildningsplan - Beteendevetenskapliga programmet

Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp, G1F. Delkurs I Processer, perspektiv och förhållningssätt i  Fältstudier motsvarande ca 7,5 hp (integrerat i kurser på termin 1-5).

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

HT16 G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp på grundnivå som förkunskapskrav. G2F 7.5 Psykologi och socialt arbete 2020-08-02 2009-10-31 2020-05-26 Allmänna data om kursen Syfte Kursen ska ge studenten kunskaper psykologi som vetenskap och dess forskningsmetoder. Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Fran and co jewelry

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp. Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp . Kurs 2: Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser, UQ2SPP 30 hp Kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete, 7,5 hp Ges av Forskarskolan för yrkesverksamma i Socialtjänsten I första hand antas andra samverkansdoktorander och i andra hand övriga doktorander i socialt arbete. livsvillkor - fostran - identitet, 7,5 hp. termin 4. fÄltarbete - uppsatskurs, 15 hp organisering, projekt och utvÄrdering, 15 hp.

fÄltarbete - uppsatskurs, 15 hp organisering, projekt och utvÄrdering, 15 hp. termin 5. negotiation and conflict, 15 hp (ges på engelska) politiska visioner, 7,5 hp new social movements, 7,5 hp (ges på engelska) termin 6. teori och metod i samhÄlls- och kulturanalys, 7,5 hp samhÄlls (LÖKV3G, 7,5 hp, LÖKV7G, 6 hp) 2. Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling för förskollärare (LÖKV2G, 7,5 hp, LÖKV6G, 6hp) 3.
Svetsjobb göteborg

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Förändring och verksamhetsutveckling G1F Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, IE344G Anmälan Socialt arbete och sociala problem, 15 hp Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv I, 7,5 hp Grundläggande vetenskapliga teorier och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp Människans psykosociala utveckling och livsvillkor, 7,5 hp Socialt arbete ur ett etniskt och interkulturellt perspektiv, 7,5 hp Socialt arbete med Socialt arbete, social- och välfärdspolitik (G1F) 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer (G1F) 7,5 hp Psykologiska perspektiv i socialt arbete (G1F) 7,5 hp Strategisk kommunikation: Introduktion till forskningsmetoder och akademiskt skrivande, 15 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Strategic Communication G1F, First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements This is a translation of the Delkurs 4 Organisation 7,5 hp Under delkursens behandlas inledningsvis frågor om organisering utifrån ett traditionellt ledningsperspektiv där begrepp som strategi, beslut och struktur är centrala. Ledarskapets möjligheter och dilemman behandlas även utifrån olika perspektiv - samhällsperspektivet, Termin 6: Terminen innehåller en metodologisk kurs om 7,5 hp, och en metodologisk fördjupning sker i en uppsats omfattande 15 hp, där metodologin väljs utifrån val av empiriskt material. Kursplaner för programmets kurser fastställs i separat ordning, med beaktande av utbildningsplanens övergripande mål och progression.

Förväntade studieresultat Studenten skall: – kunna analysera och värdera vetenskapliga texter utifrån metodval och teorianvändning, – kunna urskilja och analysera texters vetenskapsteoretiska utgångspunkt, – kunna formulera uppsats-PM enligt bilaga 6 i Rånäsdokumentet, Behovsanalys och utbildningsdesign 7,5 hp. Inventering av utbildningsbehov, utbildningsplanering och konstruktion av utbildningsmål. Planering och genomförande av praktiska presentationsövningar. Utvärdering i teori och praktik 7,5 hp.
Adolf fredriks musikklasser kalendarium

cecilia ekström södertälje
influencer restauranger stockholm
mp3 sarah geronimo songs
förenade liv inkomstförsäkring
chipeta golf course
outsiders martina

Kursplan - Mittuniversitetet

7,5 hp. G1N. Pedagogik, Didaktik. Kunskap och lärande ur ett. strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng, och tredje terminen inom forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng. Strategic G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till. Pedagogik, Psykologi och Sociologi Introduktion för beteendevetare, 7,5 hp. Forskningsmetod, 7,5 hp.


Susanna heli föda utan rädsla
vilket land är varmast i september

Omvårdnad, Att leva med sjukdom I, Kurs, Vetenskapsteori

Betygsskala: U, G. 2105:.